2018-03-10

Zasady funkcjonowania

Funkcjonowanie szkoły opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. Organami szkoły są: Dyrektor SzkołyRada PedagogicznaRada Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole i specjaliści: pedagog, logopeda i bibliotekarze. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej. Jest ona kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.

 

Natomiast Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organa Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

Dyrektor Szkoły:

  • kieruje szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego;
  • jest pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły;
  • jest organem nadzoru pedagogicznego;
  • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
  • wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

Dyrektor kieruje pracą szkoły przy pomocy wicedyrektora i kierowników komórek organizacyjnych. W czasie nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor.

 

Dyrektor współpracuje i współdziała z osobami zajmujące kierownicze stanowiska w szkole, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania szkoły oraz koordynuje funkcjonowanie komórek organizacyjnych szkoły w zakresie realizacji aktów prawnych wydawanych przez dyrektora, Radę Pedagogiczną oraz organ prowadzący i nadzorujący szkołę.

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły określa prawo oświatowe oraz Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie.

 

Do szkoły uczęszczają dzieci w wieku: 7-15 lat.

 

Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne:

I etap  -  klasy I-III

II etap  -  klasy IV-VIII

 

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

Oddziałem opiekuje się wychowawca oddziału.

 

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzany przez organ prowadzący.

 

Organizację pracy szkoły określa ramowy rozkład dnia - plan lekcji.

 

Szkoła czynna jest w godzinach: 7.30 – 15.30

 

Świetlica czynna jest w godzinach: 6.30 - 16.00

 

Biblioteka czynna jest w godzinach:   pn.   8.00 - 15.00

                                             wt. - pt. 8.00 - 14.00

 

 

Szkoła funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem obowiązujących świąt oraz zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej Kalendarzem roku szkolnego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się