2018-03-15

Załatwianie Spraw

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania  Szkoły Podstawowej Nr 29 można uzyskać:

-  telefonicznie pod nr telefonu: 23 6974064, 501611173

-  za pomocą poczty elektronicznej:

   adres e-mail: sp2dzialdowo@onet.pl

 

Interesanci przyjmowani są w sekretariacie Szkoły,

od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30 – 15.30.

 

Sekretariat udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw oraz przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów.

 

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego według kolejności zgłoszeń.

 

Pisma przychodzące i wychodzące rejestrowane są w księdze kancelaryjnej zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 

Dyrektor

mgr Michał Struzik

przyjmuje interesantów:

środa 0.00-00.00 i 00.00-00.00

 

Wicedyrektor

mgr Agata Wrzecionowska

przyjmuje interesantów:

poniedziałek 0.00-00.00 i 00.00-00.00

 

Adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa Nr 2 Z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Królowej Jadwigi w Działdowie

ul. Sportowa 1

13-200  Działdowo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się