2018-03-25

Status Prawny

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Królowej Jadwigi w Działdowie jest jednostką budżetową, powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych określonych przepisami prawa oświatowego, powszechnie obowiązującego oraz wewnątrzszkolnego. Działalność Szkoły określają również przepisy prawne przyjęte w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej.

 

Siedzibą Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie jest budynek przy ulicy Sportowej 1. Organ prowadzący stanowi Gmina Miasto Działdowo, a organ nadzorujący Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

 

Szkoła została powołana w oparciu o Uchwałę Nr XXX/73/93 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia ... czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie.

 

Podstawą prawną działania Szkoły jest akt założycielski Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 18 października 1993 r. wydany przez Urząd Miasta  w Działdowie oraz Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Królowej Jadwigi w Działdowie.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się