2018-04-14

Rejestry i Ewidencje

Zbiory aktów normatywnych powszechnie obowiązujących i resortowych prowadzi dyrektor szkoły i sekretariat.

Zbiór i ewidencję aktów wewnątrzszkolnych prowadzi dyrektor.

Jednostki organizacyjne zobowiązane są do gromadzenia aktów resortowych dotyczących działania danej jednostki oraz aktów wewnątrzszkolnych ich dotyczących.

 

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Działdowie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 • Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
 • Dokumentacja obowiązująca w ramach systemu egzaminów zewnętrznych oraz wewnątrzszkolnym systemie oceniania
 • Dokumentacja finansowo - księgowa
 • Dokumentacja kadrowa

 

Poza tym należy wymienić następujące wykazy i rejestry:

 

Sekretariat:

 • Księgi uczniów (dla uczniów szkoły)
 • Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających naukę
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • Ewidencja zwolnień lekarskich
 • Wykaz pracowników pedagogicznych
 • Wykaz pracowników administracji i obsługi
 • Miesięczne karty ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi
 • Pocztowa książka nadawcza
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Dziennik korespondencyjny

 

Dyrektor:

 • Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
 • Wykaz protokołów zebrań rad pedagogicznych

 

Wicedyrektor:

 • Rejestr rozliczeń comiesięcznych ze stałych nadgodzin i doraźnych zastępstw

 

Dokumenty związane z BHP:

 • Rejestr wypadków uczniowskich
 • Rejestr wypadków pracowniczych

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się