2018-03-09

Misja Szkoły

Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji       działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, określone w ustawie o systemie oświaty,  zwanej dalej „ustawą” oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

           Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

       Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego.

          Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

             Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

     Naszym celem jest wychowanie dobrego, odpowiedzialnego, wykształconego młodego człowieka wyposażonego w wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki, a w przyszłości do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w zmieniającym się świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych, które pozwolą mu na odniesienie sukcesu oraz na realizację marzeń.

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie:

 

 1. kieruje się w życiu uniwersalnymi zasadami etyki,
 2. szanuje prawa i godność osobistą drugiego człowieka,
 3. dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo innych ludzi,
 4. aktywnie uczestniczy w życiu społeczeństwa demokratycznego,
 5. zna i szanuje historię, kulturę oraz tradycje własnego regionu i narodu,
 6. jest człowiekiem wolnym od uprzedzeń, szanującym  wartości, kulturę i tradycje innych narodów,
 7. cechuje się wysoką kulturą osobistą,
 8. wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do dokonywania wyborów, podejmowania racjonalnych decyzji oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów,
 9. świadomie planuje własny rozwój oraz karierę edukacyjną i zawodową,
 10. sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi,
 11. poprawnie posługuje się językiem ojczystym i dba o kulturę języka,
 12. skutecznie komunikuje się w jednym języku obcym,
 13. efektywnie współdziała w zespole w oparciu o obowiązujące zasady,
 14. prezentuje własne poglądy na forum publicznym,
 15. jest odpowiedzialny za swoje czyny i słowa,
 16. konsekwentnie dąży do zamierzonych celów i osiągnięcia sukcesu,
 17. jest przedsiębiorczy i gotowy do podejmowania inicjatyw na rzecz własnego rozwoju i rozwoju społeczności,
 18. odczuwa potrzebę uczenia się przez całe życie.

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się